Splošni pogoji in pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre »DECEMBER 2020« na Facebooku

1. člen
Uvodne določbe
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba Facebook in Instagram nagradne igre, ki jo organizira Akar d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur (v nadaljevanju: organizator).

2. člen
Sodelovanje v nagradni igri

K nagradni igri lahko pristopijo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook in Instagram pridružene profilu @firstcornershop (so na profilu kliknite gumb ”Všeč mi je” / ”Like”).

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: sodelujoči).

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščata strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta.

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

3. člen
Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 01. 12. 2020 00:00 do 06. 12. 2020 23:59 na Facebook in Instagram strani First Corner Shop, (v nadaljevanju stran).

4. člen
Pravila nagradne igre

Posamezniki morajo za sodelovanje v nagradni igri všečkati (»Like«) Facebook in Instagram profil organizatorja @outbaseshop.

Na svojem profilu morajo javno deliti objavo o nagradni igri, ter v komentarju pod objavo označiti najmanj 3 svoje prijatelje.

5. člen
Nagrada, obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Izmed vseh pravilnih odgovorov strokovna žirija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju, izžreba dobitnika nagrade,

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov: Akar d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur ali na mp@akar.si.

Šteje se, da je udeleženec z odgovorom napisanim v komentar na Facabook ali Instagram strani, sprejel splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil organizatorju (v primeru, da postane nagrajenec), javno objavo svojega imena, priimka na Facebook in Instagram strani organizatorja.

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen le enkrat.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči.

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne ali nečitljive izjave za sodelovanje v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

6. člen
Komisija

Žreb bo izvedla dvočlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku žrebanja in izidu žrebanja (ki vsebuje zlasti navedbe glede datuma, uri in kraju, članih komisije, nagrajencu ter uri zaključka zasedanja komisije). Zapisnik podpišta oba člana komisije.

Komisija nadzira potek nagradne igre v skladu s temi pravili nagradne igre.

Komisija bo v izbor uvrstila vse pravilne odgovore, ki bodo napisani v času trajanja nagradne igre nevedenem v 3. členu.

Odločitve komisije glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri ter rezultatih glasovanja so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča. Odločitve komisije se zapišejo v zapisnik.
Žrebanje nagrajenca bo potekalo na sedežu organizatorja nagradne igre in ne bo javno.

7. člen
Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, katerega pravilni ogovor je bila izžreban s strani strokovne komisije organizatorja. Pri tem je sodeloval v skladu s temi pravili. Ime in priimek nagrajenca ter njegove fotografije jedi bodo objavljene na Facebook in Instagram strani organizatorja.

Nagrajenec bo obveščen s strani organizatorja preko zasebnega Facebook sporočila, najkasneje v 3 delovnih dneh od zasedanja komisije. V primeru, da nagrajenec ne odgovori na organizatorjevo zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ali pa odkloni prevzem nagrade, organizator nagrade ne podeli.

Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

8. člen
Varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: Facebook in Instagram uporabniško ime.

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre, obveščanje nagrajencev o rezultatih, objava nagrajencev v skladu s splošnimi pogoji). Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP- 1; Uradni list RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov

9. člen
Odpoved nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na katere ne more vplivati (višja sila). O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

10. člen

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 01. 12. 2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.firstcornershop.com ter na sedežu organizatorja nagradne igre (Kontaktni center Akar d.o.o., Delavska c. 24, 4208 Šenčur, tel. št. 04 279 11 01, uradne ure: od 8.30 do 14.30, vsak delavnik).

11. člen
Končne določbe

Nagradna igra, ki jo organiziramo, ni pod domeno družbenega omrežja Facebook ali Instagram. Facebook in Instagram nagradne igre ne sponzorirata, je ne podpirata ali upravljata, temveč sta le njen gostitelj.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.firstcornershop.com

Ljubljana, 30. 12. 2020
Akar d.o.o.